Käimas: Põlendmaa tuulepargi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek

Tori vald otsib koos Pärnu linnaga võimalust tuuleenergeetika arendamiseks ning algatas eelmisel suvel kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu, eesmärgiga leida 12 tuulikuga tuulepargile sobiv asukoht Kildemaa ja Põlendmaa külade piirkonnas. Hetkel on käimas eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek, mis toimub 12. juulist 9. septembrini 2021. Sel ajal tehtud ettepanekuid arutatakse 19.oktoobril toimuval avalikul koosolekul. Selleks ajaks pole valmis veel tuulepargi uuringud ja võimalikud asukohad, kuid arutatakse, mida ja kuidas on vaja uurida, hinnata ning kaaluda.

Miks just eriplaneering? Tuulepark on seaduse kohaselt olulise ruumilise mõjuga ehitis, millele saab asukoha leida kas linna/valla üldplaneeringus või koostades eriplaneeringu. Üldplaneering on pigem suurt visiooni ja kaugemat tulevikuperspektiivi kirjeldav ning eriplaneering täpsem lähiaastate konkreetse tegevuse aluseks olev dokument. Et saada juba varajases planeerimise etapis võimalikult palju tuulepargi teemalisi vastuseid, otsustati kohaliku eriplaneeringu kasuks, mis võimaldab keskenduda just tuuleenergia teemale. Kuigi eriplaneeringu viib läbi kohalik omavalitsus, siis osaleb sellesprotsessis ka tuulepargi arendaja SW Metsatuul, mis on maaomaniku Metsagrupi ja taastuvenergia tootja Sunly loodud ühisettevõte. Planeeringu teostajateks on AB Artes Terrae OÜ ja Lemma OÜ. 

Kuhu tulevad tuulikud? Täna sellele vastust veel pole. Eriplaneeringu koostamine koosneb kahest suuremast etapist – asukoha eelvalik ning detailse lahenduse koostamine.  Asukoha eelvaliku lähteseisukohad on dokument, mis kirjeldab planeeringu koostamise vajadust, eesmärki ja ülesandeid. Seega on asukoha eelvaliku etapi eesmärgiks leida planeeringuala sees kõik sobivad alad tuulepargi rajamiseks, et teha otsus, kus kaalutakse tuuleparki detailsemalt ehk millistele aladele koostatakse detailne lahendus. 

Nii asukoha eelvalikule kui ka hiljem detailsele lahendusele viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine ehk KSH. Selle käigus teostatakse palju erinevaid uuringud – näiteks uurimist vajavate linnu- või loomaliikide elupiirkond, müra modelleerimine ja tuulepargi visualiseeringud. Uuringute eesmärgiks on välja selgitada inimestele, aga ka keskkonnale kõige vähem koormavam tuulepargi asukoht ning sobivaim lahendus. KSH hindamise tulemustega on orienteeruvalt võimalik tutvuda ca 2022 aasta mais. Selleks ajaks on olemas ka konkreetsed vastused, mis on tuulepargi mõju näiteks kaitsealustele liikidele, kui suur on tuulepargist lähtuv müra ning kui kaugele on tuulikud nähtavad. Hetkel saab aga kaasa rääkida, mis uuringute ja metoodika alusel tuleks hakata KSH aruandes keskkonnamõju hindama.

Ole kaasatud! Asukoha eelvaliku protsess kestab ca 1,5 aastat, millele järgneb detailne lahendus, mille koostamine kestab ka umbes sama kaua. Seega võib öelda, et sobiva tuulepargi ala otsuseni jõutakse eeldatavasti 2024. aastaks. Kogu selle aja on võimalus kohalikul kogukonnal aktiivselt kaasa rääkida.