Privaatsuspoliitika

Käesoleva privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Sunly AS (registrikood 14695483) töötleb Sinu isikuandmeid.  

Isikuandmed on mistahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, nt nimi, isikukood, e-posti aadress jne.  

Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming, nt muutmine, vaatamine, kustutamine, säilitamine.  

Küpsis (ingl k cookie) on väike tekstifail, mille veebileht salvestab selle külastamisel Sinu arvutisse, nutitelefoni või muusse seadmesse. 

Isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline ning sellesse suhtutakse täie tõsidusega. Isikuandmete töötlemisel lähtume asjakohastest Euroopa Liidus ning Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja nendest tulenevatest kohustustest. Järgime isikuandmete turvalise töötlemise põhimõtteid.  

Isikuandmete töötlemise eest vastutab Sunly AS

Milliseid isikuandmeid kogume ning kuidas ja milleks neid töötleme? 

Kogume vaid selliseid isikuandmeid ning sellises ulatuses, mis on vajalikud meie äritegevuse eesmärkide saavutamiseks ning teenuste pakkumiseks ja kohustuste täitmiseks.  

Eelkõige kogume isikuandmeid, mis kuuluvad järgmistesse kategooriatesse; 

1-Isiku tuvastamist võimaldavad andmed (eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, isikukood jne); 

2-Kontaktandmed (aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne); 

3-Tööalased andmed (ametikoht, töökogemuse andmed, töövestluse käigus avaldatud andmed jne); 

4-Otseturustuse tegemist võimaldavad andmed (e-posti aadress, uudiskirja saamise eelistused jne).  

Isikuandmeid kogutakse eelkõige Sinult endalt (nt andmed, mida edastad meile ise e-posti, telefoni või muu kanali abil), kuid teatud juhtudel ka Sinuga seotud isikutelt või välistest andmebaasidest (nt avalikud andmebaasid, otsingumootorid, veebilehed jne).  

Kellele me isikuandmeid edastada võime? 

Sinu poolt meile avaldatud isikuandmeid avaldame kolmandatele isikutele üksnes juhul, kui see on meie tegevuse või teenuste osutamiseks vältimatult vajalik. Samuti võime isikuandmeid edastada juhul, kui meil on selleks seadusest tulenev kohustus või see on vajalik meie õigustatud huvide kaitseks.  

Kasutame teatud juhtudel ka koostööpartnereid, kes võivad isikuandmeid töödelda, kui see on teenuste osutamise jaoks vajalik. Nemad tegutsevad meie nimel ja vastutusel volitatud töötlejatena.  

Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?  

Säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik eelkirjeldatud eesmärkide täitmiseks, õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või meie õiguste kaitseks.  

Kuidas tagame isikuandmete turvalisuse? 

Rakendame kõiki võimalikke ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Isikuandmeid hoitakse ja töödeldakse digitaalselt ja füüsiliselt turvalistes serverites. Isikuandmetele pääsevad ligi üksnes meie töötajad ja meie koostööpartnerite töötajad, kes vajavad neid andmeid käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidega seotud töökohustuste täitmiseks. Neil on kohustus järgida isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud nõudeid.  

Kuidas kasutame küpsiseid?  

Juhime Sinu tähelepanu asjaolule, et meie veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste ja nende kasutamise kohta on võimalik täpsemalt lugeda küpsiste poliitikast.

Kuidas teostada isikuandmete töötlemisega seotud õiguseid? 

Sul on õigus: 

Selleks on Sul võimalus pöörduda meie poole e-posti teel [email protected] või kirja teel aadressil Masti 17, 11911 Tallinn.  

Kui leiad, et oleme Sinu isikuandmeid töödelnud õigusvastaselt või isikuandmete töötlemisega seotud õigusi rikkunud, palume sellest meile kindlasti eelnimetatud kontaktandmetel teada anda. Samuti on Sul õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (veebileht: www.aki.ee) poole ja esitada kaebus või pöörduda enda õiguste rikkumiste korral pädeva kohtu poole. 

Privaatsuspoliitika muutmine ja kohaldamine 

Sunly AS-il on õigus privaatsuspoliitikat igal ajal ühepoolselt muuta lähtudes kehtivatest õigusaktidest.  Privaatsuspoliitika muutmisel jõustuvad muudatused ja täiendused uue versiooni avaldamisel meie veebilehel. Anname endast parima, et hoida privaatsuspoliitika alati kättesaadava ning ajakohasena. 

Privaatsuspoliitikat kohaldatakse kõikide isikute isikuandmete töötlemisel, sh nende andmete töötlemisel, mida töödeldi enne käesoleva privaatsuspoliitika jõustumist.