Privaatsuspoliitika

 

Siin privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuidas Sunly AS (registrikood 14695483) vastutava töötlejana töötleb Sinu isikuandmeid. Tea, et isikuandmed on mistahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (nt nimi, e-posti aadress, isikukood) ning isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming (nt muutmine, vaatamine, kustutamine, säilitamine).

Sunly töötleb isikuandmeid kooskõlas kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktide, sh Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (IKÜM).

Privaatsuspoliitika kohaldub Sulle, kui:

(i) Kandideerid meie juurde tööle või praktikale

(ii) Soovid saada või omad meie virtuaalaktsiaid

(iii) Oled meie teenuseosutaja, koostööpartneri või kliendi esindaja või kontaktisik

(iv) Saadame Sulle meie tegevuse kohta uudiseid ja teateid

(v) Registreerud meie üritustele ja osaled seal

(vi) Võtad meiega ühendust

(vii) Külastad meie veebilehte

(viii) Kuulud vähemalt ühte eelnimetatud kategooriatest

Isikuandmete töötlemise eesmärgid, õiguslikud alused ja kestus

(i)         Kandideerid meie juurde tööle või praktikale

Kui kandideerid Sunlysse tööle või praktikale, siis töötleme Sinu kohta eelkõige neid isikuandmeid, mille oled ise oma kandideerimisavaldusel või CV-s välja toonud. Lisaks kogume isikuandmeid avalikest allikatest (nt LinkedIn profiilil olev teave). Täiendavate andmete kogumiseks võime ühendust võtta ka Sinu poolt välja toodud soovitajatega.

Töötleme Sinu isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

– Sinu identifitseerimiseks, Sinuga kontakteerumiseks ja edukaks osutumise korral lepingu ettevalmistamiseks töötleme Sinu ees- ja perekonnanime ning kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress, aadress).

 – Sinu sobivuse hindamiseks pakutavale positsioonile töötleme andmeid Sinu hariduse ja kvalifikatsiooni ning eelneva kogemuse kohta, CV-s esitatud andmeid, motivatsioonikirjas esitatud andmeid, intervjuude käigus kogutud andmeid (nt Sinu oskuste ja omaduste kohta).

– Värbamisprotsessi haldamiseks, lisainformatsiooni kogumiseks ja otsustest teavitamiseks töötleme Sinu kontaktandmeid ja suhtlusinfot.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi leida pakutavale positsioonile sobiv inimene, värbamisprotsessi raames kandidaatide sobivust hinnata ning värbamisprotsessi hallata (IKÜM art 6(1)(f)). Eduka kandidaadiga lepingu ettevalmistamiseks töötleme isikuandmeid selleks, et teha vajalikud sammud lepingu sõlmimise suunas (IKÜM art 6(1)(b)).

Säilitame värbamisprotsessi raames kogutud isikuandmeid ühe aasta jooksul alates Sinu suhtes värbamisotsuse tegemisest ja Sinu teavitamisest, et kaitsta vajadusel meie õigusi. Kui oled selleks andnud nõusoleku (IKÜM art 6(1)(a)), siis säilitame Sinu isikuandmeid kauem, et teavitada Sind tulevikus avanevatest kandideerimisvõimalustest.

(ii)         Soovid saada või omad meie virtuaalaktsiaid

Kui oled avaldanud soovi saada Sunly virtuaalaktsiaid või juba omad neid, siis töötleme Sinu kohta isikuandmeid, mille oled ise meile sel eesmärgil edastanud. Samuti kogume andmeid, mis

puudutavad virtuaalaktsiate arvu, nendega tehtud toiminguid ja muid Sinu virtuaalaktsiaid puudutavaid detaile.

Töötleme Sinu isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

– Sinu identifitseerimiseks töötleme Sinu identifitseerimise andmeid (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoha andmed, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed).

– Sinuga kontakteerumiseks töötleme Sinu kontaktandmeid (telefoninumber, e-postiaadress).

– Virtuaalaktsia broneerimiseks, nende väljaandmiseks ja nendega seotud õiguste teostamise võimaldamiseks töötleme nii Sinu identifitseerimise andmeid, kontaktandmeid kui ka virtuaalaktsiaid puudutavaid andmeid, makseandmeid ja teavet, mille oled andnud enda seose kohta vastava piirkonnaga (et tuvastada Sinu õigus virtuaalaktsia saada).

– Meie õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks töötleme maksetega seotud andmeid.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on vajadus Sinu soovil lepingu sõlmist ette valmistada ning hiljem sõlmitud lepingut täita (IKÜM art 6(1)(b)). Samuti vajadus täita meie raamatupidamis- ja maksualaseid kohustusi (IKÜM art 6(1)(c)).

Säilitame virtuaalaktsiate pakkumisega seotud isikuandmeid kuni see on vajalik, et Sulle virtuaalaktsiaid väljastada ja võimaldada nendega seotud õiguste teostamist.

(iii)         Oled meie teenuseosutaja, koostööpartneri või kliendi esindaja või kontaktisik

Kui esindad suhtluses meiega endaga seotud äriühingut (nt oled selle töötaja või esindaja), siis töötleme Sinu kohta isikuandmeid, mille oled ise meile edastanud või mille on edastanud Sinuga seotud äriühing.

Töötleme Sinu isikuandmeid nagu ees- ja perekonnanimi, tööalased kontaktandmed, tööalane positsioon ja vajadusel ka esindusõigust puudutavaid andmeid, eesmärgiga täita ja hallata Sinuga seotud äriühinguga loodud lepingulist suhet ning äriühinguga koostööd teha (sh kontakteeruda).

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on vajadus täita või hallata äriühinguga sõlmitud lepingut või teha muul viisil koostööd (IKÜM art 6(1)(f)).

Säilitame esindajate või kontaktisikute isikuandmeid, kuni see on vajalik äriühinguga seotud suhte haldamiseks.

(iv)         Saadame Sulle meie tegevuse kohta uudiseid ja teateid

Uudiste ja teadete (sh Sunly ürituste kutsete) saatmiseks kasutame Sinu isikuandmeid, mille oled meile edastanud, kui oled avaldanud soovi meilt uudiste saamiseks, või mille oleme saanud Sinuga varasema koostöö käigus.

Töötleme Sinu isikuandmeid nagu ees- ja perekonnanimi ning e-posti aadress, eesmärgiga saata Sulle Sunly tegemiste kohta põnevat informatsiooni ning kutsuda Sind meie üritustele.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on sellisel juhul Sinu nõusolek (IKÜM art 6(1)(a)). Kui oleme Sinu kontaktandmed saanud seoses sellega, et oled varasemalt kasutanud meie poolt pakutavaid teenuseid, võime saata sulle uudiseid ja teateid samalaadsete teenuste kohta ka lähtudes, meie õigustatud huvist (IKÜM art 6(1)(f)) arvestades seejuures elektroonilisele otseturundusele kohalduvaid piiranguid. Tea, et võid alati juba algse kontaktandmete kogumise ajal keelduda meilt uudiste ja teadete saamisest, kui sa seda ei soovi. Samuti võid edasisest uudiste ja teadete saamisest keelduda järgides juhiseid, mis on toodud Sulle saadetud e-kirja lõpus.

Säilitame Sinu kontaktandmeid Sulle uudiste ja teadete saatmiseks, kuni kehtib selleks antud nõusolek või kuni sa pole kontaktandmete sellist kasutamist keelanud.

(v)           Registreerud meie üritustele ja osaled seal

Kui registreerud meie üritustele, siis töötleme Sinu kohta isikuandmeid, mille oled meile ise edastanud või mille on edastanud Sinuga seotud äriühing. Avalikel koosolekutel osaledes kogume osalejate kohta isikuandmeid koosolekul kohapeal.

Üritustele registreerimisel ja nendel osalemisel töötleme Sinu ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi eesmärgiga tagada efektiivne kommunikatsioon seoses ürituse korraldusliku poolega ning sooviga võimaldada Sulle nimesilt üritusel osalemiseks. Avalikel koosolekutel on osalejate nimekirja koostamise eesmärk ka see, et saaksime hiljem vajadusel koosoleku toimumist tõendada.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on sellisel juhul meie õigustatud huvi võimaldada Sul vastavalt Sinu soovile üritusel osaleda ja tagada ürituse edukas läbiviimine ning vajadusel tõendada avaliku koosoleku läbiviimist (IKÜM art 6(1)(f)).

Sunly üritustel toimub vahel ka pildistamine ja/või filmimine. Selle eesmärk on jätta meile üritusest tore jäädvustus ning jagada meie tegevuste kohta infot ka väljapoole Sunlyt (nt meie sotsiaalmeedia kanalites, meedias, kodulehel). Kui pildistamine või filmimine toimub, informeerime Sind sellest enne üritust ja üritusel kohapeal. Sul on alati õigus enda jäädvustamisest keelduda andes sellest üritust jäädvustavale isikule märku. Õiguslikuks aluseks on sellisel juhul meie õigustatud huvi saada jäädvustused meie korraldatud üritustest (IKÜM art 6(1)(f)) või IKS § 11.

Säilitame Sinu isikuandmeid seni, kuni see on vajalik ürituse läbiviimise eesmärgil.

(vi)              Võtad meiega ühendust

Kui võtad meiega ühendust (nt e-posti, kirja või telefoni teel), töötleme Sinu isikuandmeid, mille oled meile esitanud (ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed, päringu sisu andmed).

Isikuandmete töötlemise eesmärk on Sinu pöördumisele vastata.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi Sinu pöördumisele vastata ja/või see lahendada (IKÜM art 6(1)(f)).

Säilitame Sinu isikuandmeid seni, kuni see on vajalik pöördumiste haldamiseks ja neile vastamiseks või vastavalt pöördumisele vajalike meetmete võtmiseks.

(vii)                Külastad meie veebilehte

Kasutame oma veebilehel erinevaid küpsiseid, mille kaudu võime koguda ka Sinu isikuandmeid, kui külastad meie veebilehte. Sõltuvalt isikuandmete kogumise eesmärgist on töötlemise aluseks meie õigustatud huvi tagada veebilehe toimimine (IKÜM art 6(1)(f)) või Sinu nõusolek (IKÜM art 6(1)(a)).

Küpsiste kohta saab rohkem informatsiooni Sunly veebilehele sisenemisel kuvatavast küpsiste valikupaneelist, mida on hiljem võimalik taasavada veebilehe nurgas asuvalt küpsise ikoonilt „Nõusolekueelistused“.

(viii)              Kuulud vähemalt ühte eelnimetatud kategooriatest

Isikuandmete töötlemine meie õiguste kaitsmiseks ja andmesubjekti taotluste lahendamiseks

Lisaks eeltoodud eesmärkidele, võib meil olla vaja töödelda isikuandmeid selleks, et kaitsta meie õigusi (nt meievahelises õigusvaidluses) või lahendada taotlust, mille andmesubjektina oled meile esitanud, et kasutada enda isikuandmetega seotud õigusi.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on õiguste kaitsmise vajaduse korral, sellel põhinev õigustatud huvi (IKÜM art 6(1)(f)). Andmesubjekti taotluse lahendamine on meile IKÜM-i järgi kohustuslik, mistõttu töötleme sel eesmärgil isikuandmeid, et täita meile õigusaktist tulenevat kohustust (IKÜM art 6(1)(c).

Säilitame Sinu isikuandmeid seni, kuni see on vajalik, et kaitsta meie õigusi või täita meie õigusaktist tulenev kohustus.

Isikuandmete töötlemine õigustatud huvi alusel

Õigustatud huvi alusel isikuandmeid töödeldes, oleme eelnevalt viinud läbi nõuetekohase vastanduvate huvide kaalumise, mille raames oleme hinnanud, kas meie huvi isikuandmete töötlemise vastu kaalub üles Sinu huvid ning õigused ja vabadused, mille nimel isikuandmeid kaitstakse.

Sellisele töötlemisele on Sul alati õigus esitada vastuväide. Kui soovid esitada vastuväite või saada rohkem infot õigustatud huvi analüüsi kohta, siis võta meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

Isikuandmete töötlemine nõusoleku alusel

Kui töötleme isikuandmeid Sinu nõusoleku alusel, siis on Sul alati õigus antud nõusolek tagasi võtta (nt klõpsates kirja lõpus oleval lingil või saates meile e-kirja). Siiski tuleb tähele panna, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta selle alusel juba toimunud isikuandmete töötlemise õiguspärasust.

Isikuandmete säilitamine õiguste kaitsmiseks ja õiguslike kohustuste täitmiseks

Lisaks sellele, et säilitame isikuandmeid lähtudes nende kogumise ja töötlemise peamisest eesmärgist, tuleb meil vahel isikuandmeid säilitada ka peale selle eesmärgi täitmist oma õiguste kaitsmiseks (reeglina 3 aasta vältel lähtudes tavapärasest nõuete aegumise tähtajast) või meile õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (raamatupidamis- ja maksualaste kohustuste täitmiseks säilitame maksetega seotud andmeid 7 aastat alates asjakohasest majandusaastast).

Isikuandmete jagamine

Volitatud töötlejad

Oma tegevuse raames võib meil olla vajalik jagada Sinu isikuandmeid ka kolmandate osapooltega. Näiteks võivad mõned meie teenuseosutajatest saada ligipääsu Sinu isikuandmetele, kui nad osutavad meile meie igapäevast äritegevust toetavaid teenuseid (nt erinevad IT-teenuste pakkujad, raamatupidamisteenuse pakkuja, kommunikatsiooninõustamise teenuse osutaja, värbamise tugiteenuste pakkujad). Sellised teenuseosutajad töötlevad isikuandmeid ainult meie juhiste alusel meie nimel volitatud töötlejatena ning me jääme nende poolt isikuandmete töötlemise eest vastutavaks.

Kolmandad osapooled

Lisaks volitatud töötlejatele, võib meil olla teatud juhtudel vajadus jagada Sinu isikuandmeid ka kolmandate osapooltega, kes töötlevad Sinu isikuandmeid iseseisvate vastutavate töötlejatena. Selliste kolmandate osapoolte hulka kuuluvad näiteks meie audiitorid, õigusteenuse osutajad ja muud konsultandid, kui isikuandmete jagamine on vajalik meile osutatava teenuse raames. Kui see on vajalik lähtudes Sinu isikuandmete töötlemise eesmärgist, võime isikuandmeid jagada ka teiste Sunly gruppi kuuluvate ühingutega.

Samuti võib meil olla vajadus anda ligipääs Sinu isikuandmetele, kui see on asjakohane seoses Sunly restruktureerimise, ühinemise, omandamise, müügi või muu tehingu korral või seoses nõuete loovutamisega.

Jagame Sinu isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult siis, kui meil on selleks õiguslik alus.

Edastamine väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda

Kui teenuseosutaja, kellega jagame isikuandmeid, töötleb isikuandmeid väljapool Euroopa Majanduspiirkonda (sh Euroopa Liitu), oleme võtnud kasutusele vastavalt IKÜM-ile täiendavad kaitsemeetmed, et ka sellise edastuse tulemusena jääksid Sinu isikuandmed kaitstuks.

Sinu õigused oma isikuandmete suhtes

Kui Sul on oma isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või soovid teostada oma õigusi, palume pöörduda meie poole e-posti aadressil [email protected].

Tea, et Sinu õigused oma isikuandmete suhtes ei ole absoluutsed, mistõttu ei pruugi meil alati olla kohustust ega võimalust Sinu taotluse alusel soovitud meetmeid võtta. Sul on õigus:

Paluda meil esitada kõik isikuandmed, mida Sinu kohta töötleme. Selleks palume selgitada, kas soovid kinnitust selle kohta, milliseid isikuandmeid meil Sinu kohta on ja/või soovid oma isikuandmetest koopiat.

Paluda oma isikuandmed parandada. Isikuandmete parandamise õiguse teostamine eeldab, et Sinu isikuandmed on ebaõiged või puudulikud. Kui see on nii, parandame ja/või täiendame Sinu isikuandmeid. Selleks palume taotluses täpsustada, millised isikuandmed parandamist vajavad.

Paluda oma isikuandmete kustutamist. Isikuandmete kustutamist on võimalik paluda juhul, kui (i) meil ei ole isikuandmeid enam sellel eesmärgil vaja, milleks need kogusime; (ii) juhul, kui soovid võtta tagasi oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja meil pole teist õiguslikku alust, mille alusel neid edasi töödelda; (iii) esitad vastuväite oma isikuandmete töötlemisele ja meil ei ole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid Sinu isikuandmete töötlemise jätkamiseks; (iv) oleme töödelnud Sinu isikuandmeid ebaseaduslikult; (v) õigusaktist tuleneva kohustuse täitmiseks. Kui aga vaatamata eeltoodule on meil vajadus isikuandmeid edasi töödelda, et täita meie õigusaktist tulenev kohustus või kaitsta oma õigusi, siis ei pruugi meil olla võimalik isikuandmeid kustutada. Igal juhul selgitame sellisel juhul, miks me isikuandmeid kustutada ei saa.

Paluda oma isikuandmete töötlemist piirata. Seda juhul kui (i) oled juhtinud meie tähelepanu asjaolule, et Sinu isikuandmed on ebaõiged ning me kontrollime nende õigsust; (ii) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, aga Sa ei soovi andmete kustutamist vaid töötlemise piiramist; (iii) me ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid Sul ja/või Sinu äriühingul on neid vaja õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või enda nõuete kaitsmiseks; (iv) oled esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite ning me kontrollime, kas meie õiguspärased põhjused isikuandmete töötlemiseks kaaluvad üles need töötlemise lõpetamiseks toodud põhjused. Isegi kui isikuandmete töötlemine on piiratud, võime neid andmeid töödelda, kui (i) oled andnud selleks nõusoleku; (ii) andmed on meile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või enda esitatud nõuete kaitsmiseks; (iii) andmed on meile vajalikud füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (iv) andmeid on vaja töödelda seoses olulise avaliku huviga.

Paluda oma isikuandmete ülekandmist. Sul on võimalus paluda oma isikuandmete väljastamist struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale (või paluda, et meie andmed edastaks), kui isikuandmete töötlemine põhineb Sinu nõusolekul või meievahelisel lepingul ning isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult.

Esitada isikuandmete töötlemisele vastuväide. Sul on õigus esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväide, kui töötleme neid enda või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamise korral ei töötle me isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul kui tõendame, et isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgid.

Võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. Kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on Sul igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta. Pane siiski tähele, et see ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmisele eelnenud töötlemise õiguspärasust.

Vastame esitatud taotlusele ühe kuu jooksul, kui ei esine asjaolusid, mille tõttu vajame taotlusele vastamiseks rohkem aega. Igal juhul teavitame Sind sellest ühe kuu jooksul.

Lisaks on Sul õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui leiad, et Sinu isikuandmete töötlemine pole toimunud kooskõlas kehtivate andmekaitsealaste õigusaktidega ning Sinu õigusi on rikutud (Andmekaitse Inspektsiooni aadress Tatari 39, 10134 Tallinn, telefon +372 627 4135, e-post: [email protected]). Kui Sinu alaline elukoht, töökoht või rikkumise koht on teises liikmesriigis, on Sul õigus esitada kaebus ka vastava riigi andmekaitse järelevalveasutusele.

Privaatsuspoliitika muudatused

Kui meil tekib vajadus privaatsusteate tingimusi muuta, siis teavitame sellistest muudatustest alati oma veebilehe https://sunly.ee/et/ kaudu.