Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia 

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Sunly Infra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,przy ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000814800, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą Alseva spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781447, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmowana), zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek w dniu 31.01.2024r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”). 

W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami. 

 Do pobrania: 

Plan Połączenia oraz: 

1) Załącznik nr 1 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek; 

2) Załącznik nr 2 Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej; 

Projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej w wersji angielskiej 

3) Załącznik nr 3ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2023 r.; 

4) Załącznik nr 4ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 grudnia 2023 r.; 

5) Załącznik nr 5oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny; 

Załączniki

6) Załącznik nr 6oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny 

Załączniki

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. w zw. z art. 500 § 2 i 21 k.s.h., udostępnienie Planu Połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.